អំពីប្រទេសកម្ពុជា

ស្ថិរភាពនយោបាយ

សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំនិងស្ថិតស្ថេរបានយូរក៍មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា ...

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាបាននិងកំពុងកើនឡើងយ៉ាង...

សក្តានុពល

សក្តានុពលគឺជាកំលាំងនៃទេពកោសល្យដែលយើងមាន គ្រប់គ្នាពីកំណើត តែយើងមិនបានដឹងពី.....

ស្វែងយល់អំពីដំណាក់កាលនៃការធ្វើធុរកិច្ច លើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ១១:៥៩ យប់

ក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន 12,986
ម្ចាស់អាជីវកម្មជាស្ត្រី 12,986
ដើមទុនសរុបគិតជាលាន (រៀល) 898,257,014,000
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ជោគជ័យ
197
បដិសេធ
1
ក្រសួងទេសចរណ៍
ជោគជ័យ
359
បដិសេធ
1
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
ជោគជ័យ
377
បដិសេធ
3
និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
ជោគជ័យ
139
បដិសេធ
0
បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម
ជោគជ័យ
6,626
បដិសេធ
0
និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
ជោគជ័យ
15,785
បដិសេធ
24,608
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ជោគជ័យ
197
បដិសេធ
1
ក្រសួងទេសចរណ៍
ជោគជ័យ
359
បដិសេធ
1
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
ជោគជ័យ
377
បដិសេធ
3
និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
ជោគជ័យ
139
បដិសេធ
0
បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម
ជោគជ័យ
6,626
បដិសេធ
0
និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
ជោគជ័យ
15,785
បដិសេធ
24,608

ព័ត៌មានថ្មីៗ