អុីម៉ែល

business@mef.gov.kh

លេខទូរស័ព្ទ

(+855)81 888 296 ext 1

អាសយដ្ឋាន: មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច, ជាន់ទី ១១, ផ្លូវ OCIC, សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ (ការិយាល័យកណ្តាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”)