មូលហេតុអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវមានការបម្រុងទុកនាមករណ៍

ដើម្បីចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មមួយស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា

ដើម្បីប្រាកដថាមិនជាន់នឹងនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាសដទៃ

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ២៩៦៣ ព.ណ.ចទព របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្ដីពីការបម្រុងទុកនាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាស ចុះថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ មានខ្លឹមសារចែងថា៖

អ្នកស្នើសុំចុះបញ្ជីអាជីវកម្មអាចធ្វើការចុះអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ដោយបំពេញបែបបទស្នើសុំចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាសរួមជាមួយនាមករណ៍ក្នុងពេលតែមួយ

ឬអាចស្នើសុំបម្រុងទុកនាមករណ៍ជាមុនតាមរយៈគេហទំព័រ គេហទំព័រ

  • ក្នុងករណីអ្នកស្នើសុំចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមានបំណងចង់បម្រុងទុកនាករណ៍ជាមុន, អ្នកស្នើសុំចុះ ម្នាក់អាចបម្រុងទុកនាមករណ៍បានតែចំនួន ០៣ (បី) នាមករណ៍ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងគណនី CamDigiKey របស់អ្នកស្នើសុំ ដោយនាមករណ៍នីមួយៗ មានសុពលភាពត្រឹមតែ 0២ (ពីរ) សប្ដាហ៍ ។
  • ក្នុងករណី នាមករណ៍ណាមួយហួសសុពលភាព ហើយអ្នកស្នើសុំអាចធ្វើការស្នើសុំបម្រុងទុកនាមករណ៍ដដែលនោះម្ដងទៀត អ្នកស្នើសុំត្រូវធ្វើការស្នើសុំបម្រុងទុកនាមករណ៍ដដែលនោះ យ៉ាងតិច ០១ (មួយ)ថ្ងៃ មុនកាលបរិច្ចេទហួសសុពលភាព ហើយការស្នើសុំបម្រុងនាមករណ៍បន្តនេះអាចធ្វើបានតែ ០១ (មួយ) ដងប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់នាមករណ៍នីមួយៗ ដោយមានសុពលភាព ០២ (ពីរ) សប្ដាហ៍ ដូចការបម្រុងទុកដំបូង។
  • ដូចនេះ, នាមករណ៍ដែលត្រូវបានបម្រុងទុកនីមួយៗ មានសុពលភាពយ៉ាងយូរត្រឹម ០៤ (បួន) សប្ដាហ៍ ដោយអ្នកស្នើសុំត្រូវតែចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងអំឡុងពេល ០៤ (បួន) សប្ដាហ៍នេះ បើពុំដូច្នោះទេ គណនី CamDigiKey របស់អ្នកស្នើសុំនោះ ពុំអាចបម្រុងទុកនាមករណ៍ដដែល បន្ទាប់ពីហួសសុពលភាព ០៤ (បួន) សប្ដាហ៍ហើយ។

កម្រៃសេវាក្នុងការបម្រុងទុកនាមករណ៍

ក្រុមហ៊ុនមូលធន

25 000 រៀល

ក្រុមហ៊ុនបរទេស

25 000 រៀល

សហគ្រាសឯកបុគ្គល

25 000 រៀល

ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ

25 000 រៀល

របៀបក្នុងការបម្រុងទុកនាមករណ៍តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន