កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សារៈសំខាន់នៃកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសមស្របរបស់ក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាស

ជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការកំណត់អំពីការរំលោភបំពាន

ប្រែក្លាយគំនិតទៅជាទ្រព្យអាជីវកម្មដែលមានតម្លៃ

ទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីប្រព័ន្ធការពារកម្មសិទ្ធបញ្ញា

អាចធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនទទួលបានចំនូលពីការបង្កើតថ្មី និងការច្នៃប្រឌិត

លើកទឹកចិត្តនិង បង្កើនមូលធនដល់ការស្រាវជ្រាវនិង ការអភិវឌ្ឍន៍

សារៈសំខាន់ដែលតម្រូវឱ្យមានម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ខាងក្រោម៖ Cambodiaip