សេចក្ដីជូនដំណឹង ១៤៩៧ ព.ណ.ចបព

សេចក្ដីជូនដំណឹងលើនីតិវិធីបម្រុងទុកនាមករណ៍

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ (២០២២)