ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ជំហានទី ១

ចូលទៅកាន់ www.registrationservices.gov.kh រួចចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ។

ជំហានទី ២

បង្កើតគណនីលើកម្មវិធី CamDigiKey រំលងជំហាននេះ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីរួចរាល់ ។

ជំហានទី ៣

Login ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី CamDigiKey ។

ជំហានទី ៤

បំពេញព័ត៍មាន និងភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់ ។

ជំហានទី ៥

ទូទាត់សងប្រាក់តាមមធ្យោបាយទូទាត់សងប្រាក់អនឡាញដែលមានស្រាប់ ។

ជំហានទី ៦

ទទួលបានការសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល ៨ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងយូរ ។​ អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែម ។

ជំហានទី ៧

ទាញយក និងបោះពុម្ពអាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រឌីជីថលចំនួន ៥ និងបណ្ណពន្ធប៉ាតង់ ប្រសិនបើទទួលបានការអនុញ្ញាត ។